Zasady rekrutacji kandydatów

Harmonogram rekrutacji kandydatów

Zasady rekrutacji kandydatów

do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego

Politechniki Białostockiej na rok szkolny 2017/2018

 

  1. Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji, co oznacza, że Liceum nie wlicza się do trzech szkół publicznych, które kandydat wybiera w procesie rekrutacji elektronicznej.
  2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Liceum.
  3. Limit miejsc w klasach pierwszych Liceum w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 50.
  4. Osoby zainteresowane przystąpieniem do procesu rekrutacji zobowiązane są do dostarczenia do Sekretariatu Szkoły,w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji, kwestionariusza zgłoszenia do Liceum (do pobrania na stronie Liceum w zakładce rekrutacja - kliknij na link).
  5. W celu potwierdzenia chęci uczęszczania do Liceum należy w dniach 23- 26 czerwca 2017 (piątek i poniedziałek) w godzinach 8:00 - 15:00 uzupełnić złożony kwestionariusz o następujące dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- dwa podpisane zdjęcia i zdjęcie w formie elektronicznej

-zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułów laureata (dotyczy kandydatów posiadających tytuł laureata konkursów przedmiotowych z matematyki, fizyki, chemii, informatyki i języków obcych.

  1. W przypadku większej liczby kandydatów, niż limit miejsc, o przyjęciu do Liceum decyduje liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, obliczona na podstawie następującego wzoru:

L = 20 x Ś + 0,2 x E + 100 x T

Ś – średnia arytmetyczna z ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, j. polski, j. angielski;

E – suma uzyskanych wyników (wyrażonych w procentach) ze wszystkich części egzaminu gimnazjalnego zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu;

T – liczba posiadanych tytułów laureata z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka i języków obcych

7. Warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym jest dostarczenie do szkoły oryginałów dokumentów - świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświdczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

8. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca  (na podstawie rozmów kwalifikacyjnych kandydatów z dyrektorem szkoły).

9. Ostateczna lista kandydatów przyjętych do Liceum zostanie ogłoszona poprzez wywieszenie listy na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy sekretariacie szkoły (ul. Wiejska 45 A pok. 37) w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

 

 

Harmonogram rekrutacji kandydatów

do Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej

na rok szkolny 2017/2018

 

04.05. – 23.06. 2017 r. do godz. 15.00 – Złożenie kwestionariusz kandydata do Liceum (do pobrania na stronie  Liceum w zakładce rekrutacja-kliknij na link)

23.06. do godz. 15.00 i 26.06. 2017 r. do godz. 15.00  - Uzupełnienie kwestionariusza kandydata do Liceum o oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

27.06 – 29.06. 2017 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum

30.06.2017 r. o godz. 9.00 – Podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do Liceum

12.07. – 13.07.2017 r. – Postępowanie uzupełniające (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc).  Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów z dyrektorem szkoły.